ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 347

ਜਲ ਤੇ ਕਢ ਕੈ ਮਨ ਮੈ ਸੁਖ ਕੈ; ਮਥੁਰਾ ਕੋ ਚਲਿਯੋ ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਾਈ ॥

जल ते कढ कै मन मै सुख कै; मथुरा को चलियो मन आनंद पाई ॥

ਧਾਇ ਗਯੋ ਨ੍ਰਿਪ ਕੇ ਪੁਰ ਮੈ; ਹਰਿ ਮਾਰਨ ਕੀ ਨ ਕਰੀ ਦੁਚਿਤਾਈ ॥

धाइ गयो न्रिप के पुर मै; हरि मारन की न करी दुचिताई ॥

ਕਾਨ੍ਹ ਕੋ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰਨ ਕੋ; ਮਥੁਰਾ ਕੀ ਜੁਰੀ ਸਭ ਆਨਿ ਲੁਕਾਈ ॥

कान्ह को रूप निहारन को; मथुरा की जुरी सभ आनि लुकाई ॥

ਜਾ ਕੇ ਕਛੂ ਤਨ ਮੈ ਦੁਖੁ ਹੋ; ਹਰਿ ਦੇਖਤ ਹੀ ਸੋਊ ਪਾਰ ਪਰਾਈ ॥੮੧੬॥

जा के कछू तन मै दुखु हो; हरि देखत ही सोऊ पार पराई ॥८१६॥

ਹਰਿ ਆਗਮ ਕੀ ਸੁਨ ਕੈ ਬਤੀਆ; ਉਠ ਕੈ ਮਥੁਰਾ ਕੀ ਸਭੈ ਤ੍ਰੀਅ ਧਾਈ ॥

हरि आगम की सुन कै बतीआ; उठ कै मथुरा की सभै त्रीअ धाई ॥

ਆਵਤ ਥੋ ਰਥ ਬੀਚ ਚੜਿਯੋ; ਚਲਿ ਕੈ ਤਿਹ ਠਉਰ ਬਿਖੈ ਸੋਊ ਆਈ ॥

आवत थो रथ बीच चड़ियो; चलि कै तिह ठउर बिखै सोऊ आई ॥

ਮੂਰਤਿ ਦੇਖ ਕੈ ਰੀਝ ਰਹੀ; ਹਰਿ ਆਨਨ ਓਰ ਰਹੀ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥

मूरति देख कै रीझ रही; हरि आनन ओर रही लिव लाई ॥

ਸੋਕ ਕਥਾ ਜਿਤਨੀ ਮਨ ਥੀ; ਇਹ ਓਰ ਨਿਹਾਰਿ ਦਈ ਬਿਸਰਾਈ ॥੮੧੭॥

सोक कथा जितनी मन थी; इह ओर निहारि दई बिसराई ॥८१७॥

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਸਿਕੰਧੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥੇ ਕ੍ਰਿਸਨਾਵਤਾਰੇ ਕਾਨ੍ਹ ਜੂ ਨੰਦ ਅਉ ਗੋਪਿਨ ਸਹਿਤ ਮਥੁਰਾ ਪ੍ਰਵੇਸ ਕਰਣੰ ॥

इति स्री दसम सिकंधे पुराणे बचित्र नाटक ग्रंथे क्रिसनावतारे कान्ह जू नंद अउ गोपिन सहित मथुरा प्रवेस करणं ॥


ਅਥ ਕੰਸ ਬਧ ਕਥਨੰ ॥

अथ कंस बध कथनं ॥

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਮਥੁਰਾ ਪੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾ ਕਬਿ; ਮਨ ਮੈ ਕਹੀ ਬਿਚਾਰਿ ॥

मथुरा पुर की प्रभा कबि; मन मै कही बिचारि ॥

ਸੋਭਾ ਜਿਹ ਦੇਖਤ ਸੁ ਕਬਿ; ਕਰਿ ਨਹਿ ਸਕਤਿ ਉਚਾਰ ॥੮੧੮॥

सोभा जिह देखत सु कबि; करि नहि सकति उचार ॥८१८॥

ਸਵੈਯਾ ॥

सवैया ॥

ਜਿਹ ਕੀ ਜਟਿਤ ਨਗ ਭੀਤਰ ਹੈ; ਦਮਕੈ ਦੁਤਿ ਮਾਨਹੁ ਬਿਜੁ ਛਟਾ ॥

जिह की जटित नग भीतर है; दमकै दुति मानहु बिजु छटा ॥

ਜਮੁਨਾ ਜਿਹ ਸੁੰਦਰ ਤੀਰ ਬਹੈ; ਸੁ ਬਿਰਾਜਤ ਹੈ ਜਿਹ ਭਾਂਤਿ ਅਟਾ ॥

जमुना जिह सुंदर तीर बहै; सु बिराजत है जिह भांति अटा ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਹ ਦੇਖਤ ਰੀਝ ਰਹੈ; ਰਿਝਵੈ ਪਿਖਿ ਤਾ ਧਰ ਸੀਸ ਜਟਾ ॥

ब्रहमा जिह देखत रीझ रहै; रिझवै पिखि ता धर सीस जटा ॥

ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਪ੍ਰਭਾ ਧਰਿ ਹੈ ਪੁਰਿ ਧਾਮ; ਸੁ ਬਾਤ ਕਰੈ ਸੰਗ ਮੇਘ ਘਟਾ ॥੮੧੯॥

इह भांति प्रभा धरि है पुरि धाम; सु बात करै संग मेघ घटा ॥८१९॥

ਹਰਿ ਆਵਤ ਥੋ ਮਗ ਬੀਚ ਚਲਿਯੋ; ਰਿਪੁ ਕੋ ਧੁਬੀਆ ਮਗ ਏਕ ਨਿਹਾਰਿਯੋ ॥

हरि आवत थो मग बीच चलियो; रिपु को धुबीआ मग एक निहारियो ॥

ਜਉ ਸੁ ਗਹੇ ਤਿਹ ਤੇ ਪਟ ਤਉ; ਕੁਪਿ ਕੈ ਨ੍ਰਿਪ ਕੋ ਤਿਹ ਨਾਮ ਉਚਾਰਿਯੋ ॥

जउ सु गहे तिह ते पट तउ; कुपि कै न्रिप को तिह नाम उचारियो ॥

ਕਾਨ੍ਹ ਤਬੈ ਰਿਸ ਕੈ ਮਨ ਮੈ; ਸੰਗ ਅੰਗੁਲਿਕਾ ਤਿਹ ਕੇ ਮੁਖ ਮਾਰਿਓ ॥

कान्ह तबै रिस कै मन मै; संग अंगुलिका तिह के मुख मारिओ ॥

ਇਉ ਗਿਰ ਗਯੋ ਧਰਨੀ ਪਰ ਸੋ; ਪਟ ਜਿਉ ਧੁਬੀਆ ਪਟ ਸੰਗ ਪ੍ਰਹਾਰਿਓ ॥੮੨੦॥

इउ गिर गयो धरनी पर सो; पट जिउ धुबीआ पट संग प्रहारिओ ॥८२०॥

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਸਭ ਗ੍ਵਾਰਨਿ ਸੋ ਹਰਿ ਕਹੀ; ਰਿਪੁ ਧੁਬੀਆ ਕਹੁ ਕੂਟਿ ॥

सभ ग्वारनि सो हरि कही; रिपु धुबीआ कहु कूटि ॥

ਬਸਤ੍ਰ ਜਿਤੇ ਨ੍ਰਿਪ ਕੇ ਸਕਲ; ਲੇਹੁ ਸਭਨ ਕੋ ਲੂਟਿ ॥੮੨੧॥

बसत्र जिते न्रिप के सकल; लेहु सभन को लूटि ॥८२१॥

ਸੋਰਠਾ ॥

सोरठा ॥

ਬ੍ਰਿਜ ਕੇ ਗ੍ਵਾਰ ਅਜਾਨ; ਬਸਤ੍ਰ ਪਹਿਰ ਜਾਨਤ ਨਹੀ ॥

ब्रिज के ग्वार अजान; बसत्र पहिर जानत नही ॥

ਬਾਕਾਤਾ ਤ੍ਰੀਆ ਆਨਿ; ਚੀਰ ਪੈਨ੍ਹਾਏ ਤਿਨ ਤਨੈ ॥੮੨੨॥

बाकाता त्रीआ आनि; चीर पैन्हाए तिन तनै ॥८२२॥

ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਛਤ ਬਾਚ ਸੁਕ ਸੋ ॥

राजा प्रीछत बाच सुक सो ॥

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਦੈ ਬਰੁ ਤਾ ਤ੍ਰੀਯ ਕੋ ਕ੍ਰਿਸਨ; ਮੂੰਡ ਰਹੇ ਨਿਹੁਰਾਇ ॥

दै बरु ता त्रीय को क्रिसन; मूंड रहे निहुराइ ॥

ਤਬ ਸੁਕ ਸੋ ਪੁਛਯੌ ਨ੍ਰਿਪੈ; ਕਹੋ ਹਮੈ ਕਿਹ ਭਾਇ ॥੮੨੩॥

तब सुक सो पुछयौ न्रिपै; कहो हमै किह भाइ ॥८२३॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth