ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 1412

ਬਰੋ ਤਾਜ਼ਹ ਸ਼ੁਦ ਸ਼ੀਰ ਪਿਸਤਾਂ ਅਜ਼ੋ ॥

बरो ताज़ह शुद शीर पिसतां अज़ो ॥

ਬਿਜ਼ਦ ਸੀਨਹ ਖ਼ੁਦ ਹਰਦੋ ਦਸਤਾਂ ਅਜ਼ੋ ॥੩੮॥

बिज़द सीनह ख़ुद हरदो दसतां अज़ो ॥३८॥

ਸ਼ਨਾਸਦ ਅਜ਼ੋ ਹਰ ਦੁ ਲਬ ਬਰ ਕੁਸ਼ਾਦ ॥

शनासद अज़ो हर दु लब बर कुशाद ॥

ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਨ ਕਰਦਸ਼ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਨਿਹਾਦ ॥੩੯॥

कि ज़ाहर न करदश दिल अंदर निहाद ॥३९॥

ਦਿਗ਼ਰ ਰੋਜ਼ ਰਫ਼ਤੰਦ ਜ਼ਉਜਹ ਫਲਾਂ ॥

दिग़र रोज़ रफ़तंद ज़उजह फलां ॥

ਮਰਾ ਖ਼ਾਬ ਦਾਦਹ ਬਜ਼ੁਰਗੇ ਹੁਮਾਂ ॥੪੦॥

मरा ख़ाब दादह बज़ुरगे हुमां ॥४०॥

ਤੁਰਾ ਮਨ ਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ੰਦ ਬਖ਼ਸ਼ੀਦਹਅਮ ॥

तुरा मन कि फ़रज़ंद बख़शीदहअम ॥

ਚਰਾਗ਼ੇ ਕਯਾਰਾ ਦਰਖ਼ਸ਼ੀਦਹਅਮ ॥੪੧॥

चराग़े कयारा दरख़शीदहअम ॥४१॥

ਜ਼ਿ ਗੰਜੋ ਜ਼ਰ ਸ਼ ਗੌਹਰੋ ਤਖ਼ਤ ਦਾਦ ॥

ज़ि गंजो ज़र श गौहरो तख़त दाद ॥

ਵਜ਼ਾਂ ਪਿਸਰ ਰਾ ਖ਼ਾਨਹੇ ਖ਼ੁਦ ਨਿਹਾਦ ॥੪੨॥

वज़ां पिसर रा ख़ानहे ख़ुद निहाद ॥४२॥

ਬ ਗੁਫ਼ਤਸ਼ ਕਿ ਈਂ ਰਾ ਜ਼ਿ ਦਰੀਆਫ਼ਤਮ ॥

ब गुफ़तश कि ईं रा ज़ि दरीआफ़तम ॥

ਕਿ ਦਾਰਾਬ ਨਾਮਸ਼ ਅਜ਼ੋ ਸਾਖ਼ਤਮ ॥੪੩॥

कि दाराब नामश अज़ो साख़तम ॥४३॥

ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਜਹਾਂ ਰਾ ਬਦੋ ਮੇ ਦਿਹੰਮ ॥

कि शाही जहां रा बदो मे दिहम ॥

ਵਜ਼ਾਂ ਤਾਜ ਇਕਬਾਲ ਬਰ ਸਰ ਨਿਹਮ ॥੪੪॥

वज़ां ताज इकबाल बर सर निहम ॥४४॥

ਮਰਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਤਰ ਆਮਦ ਅਜ਼ਾਂ ਸੂਰਤਸ਼ ॥

मरा ख़ुश तर आमद अज़ां सूरतश ॥

ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ ਅਸਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੂਰਤਸ਼ ॥੪੫॥

कि हुसनल जमाल असत ख़ुश सूरतश ॥४५॥

ਕਿ ਅਜ਼ ਸ਼ਾਹਿ ਓ ਚੂੰ ਖ਼ਬਰ ਯਾਫ਼ਤਸ਼ ॥

कि अज़ शाहि ओ चूं ख़बर याफ़तश ॥

ਕਿ ਦਾਰਾਬ ਨਾਮੇ ਮੁਕ਼ਰਰਾ ਸ਼ੁਦਸ਼ ॥੪੬॥

कि दाराब नामे मुक़ररा शुदश ॥४६॥

ਅਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੁਦ ਸ਼ਾਹਿ ਦਾਰਾਇ ਦੀਂ ॥

अज़ां शेर शुद शाहि दाराइ दीं ॥

ਹਕ਼ੀਕ਼ਤ ਸ਼ਨਾਸ ਅਸਤੁ ਐਨੁਲ ਯਕੀਂ ॥੪੭॥

हक़ीक़त शनास असतु ऐनुल यकीं ॥४७॥

ਬਿਦਿਹ ਸਾਕ਼ੀਯਾ! ਸਾਗ਼ਰੇ ਸੁਰਖ਼ ਫ਼ਾਮ ॥

बिदिह साक़ीया! साग़रे सुरख़ फ़ाम ॥

ਕਿ ਮਾਰਾ ਬ ਕਾਰ ਅਸਤ ਵਕ਼ਤੇ ਮੁਦਾਮ ॥੪੮॥

कि मारा ब कार असत वक़ते मुदाम ॥४८॥

ਬਿਦਿਹ ਪਿਯਾਲਹ ਫ਼ੇਰੋਜ਼ ਰੰਗੀਨ ਰੰਗ ॥

बिदिह पियालह फ़ेरोज़ रंगीन रंग ॥

ਕਿ ਮਾਰਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਆਮਦ ਬਸੇ ਵਕ਼ਤ ਜੰਗ ॥੪੯॥੭॥

कि मारा ख़ुश आमद बसे वक़त जंग ॥४९॥७॥ੴ ਵਾਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ ॥

ੴ वाहगुरू जी की फ़तह ॥

ਖ਼ੁਦਾਵੰਦ ਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦਹੇ ਦਿਲ ਕਰਾਰ ॥

ख़ुदावंद बख़शिंदहे दिल करार ॥

ਰਜ਼ਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿਹੋ ਨੌਬਹਾਰ ॥੧॥

रज़ा बख़श रोज़ी दिहो नौबहार ॥१॥

ਕਿ ਮੀਰ ਅਸਤ ਪੀਰ ਅਸਤ ਹਰ ਦੋ ਜਹਾਂ ॥

कि मीर असत पीर असत हर दो जहां ॥

ਖ਼ੁਦਾਵੰਦ ਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦਹ ਹਰ ਯਕ ਅਮਾਂ ॥੨॥

ख़ुदावंद बख़शिंदह हर यक अमां ॥२॥

ਹਿਕਾਯਤ ਸ਼ੁਨੀਦੇਮ ਸ਼ਾਹੇ ਅਜ਼ੀਮ ॥

हिकायत शुनीदेम शाहे अज़ीम ॥

ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ ਅਸਤੁ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀਮ ॥੩॥

कि हुसनल जमाल असतु साहिब करीम ॥३॥

ਕਿ ਸੂਰਤ ਜਮਾਲ ਅਸਤੁ ਹੁਸਨਲ ਤਮਾਮ ॥

कि सूरत जमाल असतु हुसनल तमाम ॥

ਹਮਹ ਰੋਜ਼ ਆਸ਼ਾਯਸ਼ੇ ਰੋਦ ਜਾਮ ॥੪॥

हमह रोज़ आशायशे रोद जाम ॥४॥

ਕਿ ਸਰਹੰਗ ਦਾਨਸ਼ ਜਿ ਫ਼ਰਜ਼ਾਨਗੀ ॥

कि सरहंग दानश जि फ़रज़ानगी ॥

ਕਿ ਅਜ਼ ਮਸਲਿਹਤ ਮੌਜ ਮਰਦਾਨਗੀ ॥੫॥

कि अज़ मसलिहत मौज मरदानगी ॥५॥

ਵਜ਼ਾਂ ਬਾਨੂਏ ਹਮ ਚੁ ਮਾਹੇ ਜਵਾਂ ॥

वज़ां बानूए हम चु माहे जवां ॥

ਕਿ ਕੁਰਬਾਂ ਸ਼ਵਦ ਹਰ ਕਸੇ ਨਾਜ਼ਦਾਂ ॥੬॥

कि कुरबां शवद हर कसे नाज़दां ॥६॥

ਕਿ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੰਗ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ੋਇ ਓ ਖ਼ੁਸ਼ ਜਮਾਲ ॥

कि ख़ुश रंग ख़ुश ख़ोइ ओ ख़ुश जमाल ॥

ਖ਼ੁਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼੍ਵਾਰਗੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਿਯਾਲ ॥੭॥

ख़ुश आवाज़ ख़ुश ख़्वारगी ख़ुश ख़ियाल ॥७॥

ਬ ਦੀਦਨ ਕਿ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ੋਇ ਖ਼ੂਬੀ ਜਹਾਂ ॥

ब दीदन कि ख़ुश ख़ोइ ख़ूबी जहां ॥

ਜ਼ਿ ਹਰਫ਼ਾਤ ਕਰਦਨ ਖ਼ੁਸ਼ੋ ਖ਼ੁਸ਼ ਜ਼ੁਬਾਂ ॥੮॥

ज़ि हरफ़ात करदन ख़ुशो ख़ुश ज़ुबां ॥८॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth