ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 1398

ਕਸੇ ਰਾ ਸ਼ਵਦ ਕਾਰ ਈ ਦਰ ਜ਼ਮਾਂ ॥

कसे रा शवद कार ई दर ज़मां ॥

ਵਜ਼ਾ ਹਸਤ ਐਬਅਸਤ ਜ਼ਾਹਰ ਜਹਾਂ ॥੨੦॥

वज़ा हसत ऐबअसत ज़ाहर जहां ॥२०॥

ਕਿ ਈਂ ਹਸਤ ਐਬੋ, ਤੁ ਗੋਈ ਹੁਨਰ ॥

कि ईं हसत ऐबो, तु गोई हुनर ॥

ਕਿ ਏ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਾਨ! ਹਮਹ ਬਹਰ ਬਰ! ॥੨੧॥

कि ए शाह शाहान! हमह बहर बर! ॥२१॥

ਨ ਦਰ ਜੰਗ ਪੁਸ਼ਤੋ, ਨ ਦੁਸ਼ਨਾਮ ਦਾਦ ॥

न दर जंग पुशतो, न दुशनाम दाद ॥

ਨ ਅੰਗੁਸ਼ਤਬਰ ਹਰਫ਼ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਿਹਾਦ ॥੨੨॥

न अंगुशतबर हरफ़ दुशमन निहाद ॥२२॥

ਨ ਆਰਾਮ ਦੁਸ਼ਮਨ, ਨ ਆਜ਼ਾਰ ਦੋਸਤ ॥

न आराम दुशमन, न आज़ार दोसत ॥

ਜਵਾਬੇ ਗਦਾਰਾ, ਅਦੂਰਾ ਬਪੋਸਤ ॥੨੩॥

जवाबे गदारा, अदूरा बपोसत ॥२३॥

ਨਵੀਸ਼ਿੰਦਹ ਰਾ ਜਾ ਨ ਹਰਫ਼ੋ ਨਿਹਦ ॥

नवीशिंदह रा जा न हरफ़ो निहद ॥

ਸੁਖ਼ਨ ਰਾ ਬਹਕ਼ ਜਾਇ ਸ਼ਰਫ਼ੋ ਦਿਹਦ ॥੨੪॥

सुख़न रा बहक़ जाइ शरफ़ो दिहद ॥२४॥

ਨ ਉਸਤਾਦ ਰਾ ਦਾਦ ਜਾਏ ਸੁਖ਼ਨ ॥

न उसताद रा दाद जाए सुख़न ॥

ਫ਼ਰਾਮੋਸ਼ਗੀ ਚੂੰ ਬਕਾਰੇ ਕੁਹਨ? ॥੨੫॥

फ़रामोशगी चूं बकारे कुहन? ॥२५॥

ਬ ਬਦ ਮਸਲਿਹਤ ਕਸ ਨ ਦਾਦਨ ਦਿਗਰ ॥

ब बद मसलिहत कस न दादन दिगर ॥

ਬਿਹਸ ਨਾਮ ਓ ਚੂੰ ਤੁ ਗੋਯਦ ਹੁਨਰ? ॥੨੬॥

बिहस नाम ओ चूं तु गोयद हुनर? ॥२६॥

ਨ ਬੀਨਦ ਦਿਗ਼ਰ ਜ਼ਨ, ਬ ਚਸ਼ਮੋ ਖ਼ੁਦਸ਼ ॥

न बीनद दिग़र ज़न, ब चशमो ख़ुदश ॥

ਨ ਬਦ ਕਾਰ ਕਸ ਕਰਦ, ਨਜ਼ਰੇ ਬਦਸ਼ ॥੨੭॥

न बद कार कस करद, नज़रे बदश ॥२७॥

ਨਜ਼ਰ ਕਰਦ ਕਸ ਬਰ, ਨ ਹਰਫ਼ੇ ਹਰਾਮ ॥

नज़र करद कस बर, न हरफ़े हराम ॥

ਨਿਗਹ ਦਾਸ਼ਤ ਬਰ ਸ਼ੁਕਰ, ਯਜ਼ਦਾਂ ਮੁਦਾਮ ॥੨੮॥

निगह दाशत बर शुकर, यज़दां मुदाम ॥२८॥

ਨਜ਼ਰ ਰਾ ਬ ਬਦਕਾਰ, ਦੀਗਰ ਬ ਬਸਤ ॥

नज़र रा ब बदकार, दीगर ब बसत ॥

ਸ਼ਨਾਸੀ ਤੁ ਤਹਕੀਕ, ਓ ਕੋਰ ਹਸਤ ॥੨੯॥

शनासी तु तहकीक, ओ कोर हसत ॥२९॥

ਕ਼ਦਮ ਰਾ ਨ ਦਾਰਦ, ਬ ਬਦਕਾਰ ਕਾਰ ॥

क़दम रा न दारद, ब बदकार कार ॥

ਨ ਦਰ ਜੰਗ ਪਸਪਾਉ, ਪੁਸ਼ਤੇ ਬਰਾਰ ॥੩੦॥

न दर जंग पसपाउ, पुशते बरार ॥३०॥

ਨ ਦਰਕਾਰ ਦੁਜ਼ਦੀ, ਨ ਦਿਲ ਬਿਸ਼ਕਨੀ ॥

न दरकार दुज़दी, न दिल बिशकनी ॥

ਨ ਖ਼ਾਨਹ ਖ਼ੁਰਮ ਬਾਜ਼, ਨਹ ਰਹਜ਼ਨੀ ॥੩੧॥

न ख़ानह ख़ुरम बाज़, नह रहज़नी ॥३१॥

ਬਨਾਕਸ ਦੁਆਏ, ਨ ਗੋਯਦ ਸੁਖ਼ਨ ॥

बनाकस दुआए, न गोयद सुख़न ॥

ਬ ਖ਼ਾਹਸ਼ ਖ਼ਰਾਸ਼ੀ, ਨ ਜੋਈ ਸੁਖ਼ਨ ॥੩੨॥

ब ख़ाहश ख़राशी, न जोई सुख़न ॥३२॥

ਬ ਬਦਕਾਰ ਕਸ ਦਰ, ਨ ਦਾਦੰਦ ਪਾਇ ॥

ब बदकार कस दर, न दादंद पाइ ॥

ਕਿ ਓ ਪਾਇ ਲੰਗ, ਅਸਤੁ ਗੋਈ ਬਜਾਇ ॥੩੩॥

कि ओ पाइ लंग, असतु गोई बजाइ ॥३३॥

ਬ ਦੁਜ਼ਦੀ ਮਤਾਰਾ, ਨ ਆਲੂਦਹ ਦਸਤ ॥

ब दुज़दी मतारा, न आलूदह दसत ॥

ਬ ਖ਼ੁਰਸ਼ੇ ਹਰਾਮੋ, ਕੁਸ਼ਾਯਦ ਨ ਦਸਤ ॥੩੪॥

ब ख़ुरशे हरामो, कुशायद न दसत ॥३४॥

ਬ ਖ਼ੁਦ ਦਸਤ ਖ਼ਾਹੰਦ, ਨ ਗੀਰੰਦ ਮਾਲ ॥

ब ख़ुद दसत ख़ाहंद, न गीरंद माल ॥

ਨ ਰਇਯਤ ਖ਼ਰਾਸ਼ੀ, ਨ ਆਜਜ਼ ਜ਼ਵਾਲ ॥੩੫॥

न रइयत ख़राशी, न आजज़ ज़वाल ॥३५॥

ਦਿਗ਼ਰ ਜ਼ਨ ਨ ਖ਼ੁਦ ਦਸਤ ਅੰਦਾਖ਼ਤਨ ॥

दिग़र ज़न न ख़ुद दसत अंदाख़तन ॥

ਰਈਯਤ ਖ਼ੁਲਾਸਹ ਨ ਬਰ ਤਾਖ਼ਤਨ ॥੩੬॥

रईयत ख़ुलासह न बर ताख़तन ॥३६॥

ਬਖ਼ੁਦ ਦਸਤ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਨ ਆਲੂਦਹ ਕਰਦ ॥

बख़ुद दसत रिशवत, न आलूदह करद ॥

ਕਿ ਅਜ਼ ਸ਼ਾਹਿ ਦੁਸ਼ਮਨ, ਬਰਾਵੁਰਦ ਗਰਦ ॥੩੭॥

कि अज़ शाहि दुशमन, बरावुरद गरद ॥३७॥

ਨ ਜਾਏ ਅਦੂਰਾ ਦਿਹਦ ਵਕ਼ਤ ਜੰਗ ॥

न जाए अदूरा दिहद वक़त जंग ॥

ਬੁਬਾਰਸ਼ ਦਿਹਦ ਤੇਗ਼ ਤਰਕਸ਼ ਖ਼ਤੰਗ ॥੩੮॥

बुबारश दिहद तेग़ तरकश ख़तंग ॥३८॥

ਨ ਰਾਮਸ਼ ਦਿਹਦ ਅਸਪ ਰਾ ਵਕ਼ਤ ਕਾਰ ॥

न रामश दिहद असप रा वक़त कार ॥

ਨ ਜਾਯਸ਼ ਅਦੂਰਾ ਦਿਹਦ ਦਰ ਦਿਯਾਰ ॥੩੯॥

न जायश अदूरा दिहद दर दियार ॥३९॥

ਕਿ ਬੇ ਦਸਤ ਓ ਹਸਤ ਗੋ ਪੁਰ ਹੁਨਰ ॥

कि बे दसत ओ हसत गो पुर हुनर ॥

ਬ ਆਲੂਦਗੀ ਦਰ ਨ ਬਸਤਨ ਕਮਰ ॥੪੦॥

ब आलूदगी दर न बसतन कमर ॥४०॥

ਨ ਗੋਯਦ ਕਸੇ, ਬਦ ਸੁਖ਼ਨ ਜ਼ੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ॥

न गोयद कसे, बद सुख़न ज़ीं ज़ुबान ॥

ਕਿ ਓ ਬੇ ਜ਼ੁਬਾਨਸਤ, ਜ਼ਾਹਰ ਜਹਾਨ ॥੪੧॥

कि ओ बे ज़ुबानसत, ज़ाहर जहान ॥४१॥

ਸ਼ੁਨੀਦਨ ਨ ਬਦ ਸੁਖ਼ਨ, ਕਸਰਾ ਬਗੋਸ਼ ॥

शुनीदन न बद सुख़न, कसरा बगोश ॥

ਕਿ ਓ ਹਸਤ ਬੇਗੋਸ਼, ਗੋਈ ਬਹੋਸ਼ ॥੪੨॥

कि ओ हसत बेगोश, गोई बहोश ॥४२॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth