ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 618

ਬਾਜੀ ਦੇਤ ਗਜਨ ਕੇ ਦਾਨਾ ॥

बाजी देत गजन के दाना ॥

ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਦੀਨਨ ਸਨਮਾਨਾ ॥

भांति भांति दीनन सनमाना ॥

ਦੂਖ ਭੂਖ ਕਾਹੂੰ ਨ ਸੰਤਾਵੈ ॥

दूख भूख काहूं न संतावै ॥

ਜੋ ਮੁਖ ਮਾਂਗੈ ਵਹ ਬਰੁ ਪਾਵੈ ॥੧੬੬॥

जो मुख मांगै वह बरु पावै ॥१६६॥

ਦਾਨ ਸੀਲ ਕੋ ਜਾਨ ਪਹਾਰਾ ॥

दान सील को जान पहारा ॥

ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਰਘੁ ਰਾਜ ਭੁਆਰਾ ॥

दइआ सिंध रघु राज भुआरा ॥

ਸੁੰਦਰ ਮਹਾ ਧਨੁਖ ਧਰ ਆਛਾ ॥

सुंदर महा धनुख धर आछा ॥

ਜਨੁ ਅਲਿਪਨਚ ਕਾਛ ਤਨ ਕਾਛਾ ॥੧੬੭॥

जनु अलिपनच काछ तन काछा ॥१६७॥

ਨਿਤਿ ਉਠਿ ਕਰਤ ਦੇਵ ਕੀ ਪੂਜਾ ॥

निति उठि करत देव की पूजा ॥

ਫੂਲ ਗੁਲਾਬ ਕੇਵੜਾ ਕੂਜਾ ॥

फूल गुलाब केवड़ा कूजा ॥

ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਿਤਿ ਸੀਸ ਲਗਾਵੈ ॥

चरन कमल निति सीस लगावै ॥

ਪੂਜਨ ਨਿਤ ਚੰਡਿਕਾ ਆਵੈ ॥੧੬੮॥

पूजन नित चंडिका आवै ॥१६८॥

ਧਰਮ ਰੀਤਿ ਸਬ ਠੌਰ ਚਲਾਈ ॥

धरम रीति सब ठौर चलाई ॥

ਜਤ੍ਰ ਤਤ੍ਰ ਸੁਖ ਬਸੀ ਲੁਗਾਈ ॥

जत्र तत्र सुख बसी लुगाई ॥

ਭੂਖ ਨਾਂਗ ਕੋਈ ਕਹੂੰ ਨ ਦੇਖਾ ॥

भूख नांग कोई कहूं न देखा ॥

ਊਚ ਨੀਚ ਸਬ ਧਨੀ ਬਿਸੇਖਾ ॥੧੬੯॥

ऊच नीच सब धनी बिसेखा ॥१६९॥

ਜਹ ਤਹ ਧਰਮ ਧੁਜਾ ਫਹਰਾਈ ॥

जह तह धरम धुजा फहराई ॥

ਚੋਰ ਜਾਰ ਨਹ ਦੇਤ ਦਿਖਾਈ ॥

चोर जार नह देत दिखाई ॥

ਜਹ ਤਹ ਯਾਰ ਚੋਰ ਚੁਨਿ ਮਾਰਾ ॥

जह तह यार चोर चुनि मारा ॥

ਏਕ ਦੇਸਿ ਕਹੂੰ ਰਹੈ ਨ ਪਾਰਾ ॥੧੭੦॥

एक देसि कहूं रहै न पारा ॥१७०॥

ਸਾਧ ਓਰਿ ਕੋਈ ਦਿਸਟਿ ਨ ਪੇਖਾ ॥

साध ओरि कोई दिसटि न पेखा ॥

ਐਸ ਰਾਜ ਰਘੁ ਰਾਜ ਬਿਸੇਖਵਾ ॥

ऐस राज रघु राज बिसेखवा ॥

ਚਾਰੋ ਦਿਸਾ ਚਕ੍ਰ ਫਹਰਾਵੈ ॥

चारो दिसा चक्र फहरावै ॥

ਪਾਪਿਨ ਕਾਟਿ ਮੂੰਡ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ॥੧੭੧॥

पापिन काटि मूंड फिरि आवै ॥१७१॥

ਗਾਇ ਸਿੰਘ ਕਹੁ ਦੂਧ ਪਿਲਾਵੈ ॥

गाइ सिंघ कहु दूध पिलावै ॥

ਸਿੰਘ ਗਊ ਕਹ ਘਾਸੁ ਚੁਗਾਵੈ ॥

सिंघ गऊ कह घासु चुगावै ॥

ਚੋਰ ਕਰਤ ਧਨ ਕੀ ਰਖਵਾਰਾ ॥

चोर करत धन की रखवारा ॥

ਤ੍ਰਾਸ ਮਾਰਿ ਕੋਈ ਹਾਥੁ ਨ ਡਾਰਾ ॥੧੭੨॥

त्रास मारि कोई हाथु न डारा ॥१७२॥

ਨਾਰਿ ਪੁਰਖ ਸੋਵਤ ਇਕ ਸੇਜਾ ॥

नारि पुरख सोवत इक सेजा ॥

ਹਾਥ ਪਸਾਰ ਨ ਸਾਕਤ ਰੇਜਾ ॥

हाथ पसार न साकत रेजा ॥

ਪਾਵਕ ਘ੍ਰਿਤ ਇਕ ਠਉਰ ਰਖਾਏ ॥

पावक घ्रित इक ठउर रखाए ॥

ਰਾਜ ਤ੍ਰਾਸ ਤੇ ਢਰੈ ਨ ਪਾਏ ॥੧੭੩॥

राज त्रास ते ढरै न पाए ॥१७३॥

ਚੋਰ ਸਾਧ ਮਗ ਏਕ ਸਿਧਾਰੈ ॥

चोर साध मग एक सिधारै ॥

ਤ੍ਰਾਸ ਤ੍ਰਸਤ ਕਰੁ ਕੋਈ ਨ ਡਾਰੈ ॥

त्रास त्रसत करु कोई न डारै ॥

ਗਾਇ ਸਿੰਘ ਇਕ ਖੇਤ ਫਿਰਾਹੀ ॥

गाइ सिंघ इक खेत फिराही ॥

ਹਾਥ ਚਲਾਇ ਸਕਤ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥੧੭੪॥

हाथ चलाइ सकत कोई नाही ॥१७४॥

ਇਹ ਬਿਧਿ ਰਾਜੁ ਕਰ੍ਯੋ ਰਘੁ ਰਾਜਾ ॥

इह बिधि राजु कर्यो रघु राजा ॥

ਦਾਨ ਨਿਸਾਨ ਚਹੂੰ ਦਿਸ ਬਾਜਾ ॥

दान निसान चहूं दिस बाजा ॥

ਚਾਰੋ ਦਿਸਾ ਬੈਠ ਰਖਵਾਰੇ ॥

चारो दिसा बैठ रखवारे ॥

ਮਹਾਬੀਰ ਅਰੁ ਰੂਪ ਉਜਿਆਰੇ ॥੧੭੫॥

महाबीर अरु रूप उजिआरे ॥१७५॥

ਬੀਸ ਸਹੰਸ੍ਰ ਬਰਖ ਪਰਮਾਨਾ ॥

बीस सहंस्र बरख परमाना ॥

ਰਾਜੁ ਕਰਾ ਦਸ ਚਾਰ ਨਿਧਾਨਾ ॥

राजु करा दस चार निधाना ॥

ਭਾਂਤਿ ਅਨੇਕ ਕਰੇ ਨਿਤਿ ਧਰਮਾ ॥

भांति अनेक करे निति धरमा ॥

ਔਰ ਨ ਸਕੈ ਐਸ ਕਰ ਕਰਮਾ ॥੧੭੬॥

और न सकै ऐस कर करमा ॥१७६॥

ਪਾਧੜੀ ਛੰਦ ॥

पाधड़ी छंद ॥

ਇਹੁ ਭਾਂਤਿ ਰਾਜੁ ਰਘੁਰਾਜ ਕੀਨ ॥

इहु भांति राजु रघुराज कीन ॥

ਗਜ ਬਾਜ ਸਾਜ ਦੀਨਾਨ ਦੀਨ ॥

गज बाज साज दीनान दीन ॥

ਨ੍ਰਿਪ ਜੀਤਿ ਜੀਤਿ ਲਿਨੇ ਅਪਾਰ ॥

न्रिप जीति जीति लिने अपार ॥

ਕਰਿ ਖੰਡ ਖੰਡ ਖੰਡੇ ਗੜਵਾਰ ॥੧੭੭॥

करि खंड खंड खंडे गड़वार ॥१७७॥

ਇਤਿ ਰਘੁ ਰਾਜ ਸਮਾਪਤਹਿ ॥੯॥੫॥

इति रघु राज समापतहि ॥९॥५॥


ਅਥ ਅਜ ਰਾਜਾ ਕੋ ਰਾਜ ਕਥਨੰ ॥

अथ अज राजा को राज कथनं ॥

ਪਾਧੜੀ ਛੰਦ ॥

पाधड़ी छंद ॥

ਫੁਨਿ ਭਏ ਰਾਜ ਅਜਰਾਜ ਬੀਰ ॥

फुनि भए राज अजराज बीर ॥

ਜਿਨਿ ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਜਿਤੇ ਪ੍ਰਬੀਰ ॥

जिनि भांति भांति जिते प्रबीर ॥

ਕਿਨੇ ਖਰਾਬ ਖਾਨੇ ਖਵਾਸ ॥

किने खराब खाने खवास ॥

ਜਿਤੇ ਮਹੀਪ ਤੋਰੇ ਮਵਾਸ ॥੧॥

जिते महीप तोरे मवास ॥१॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth