ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 652

ਕਿ ਚੰਦ੍ਰਾ ਮੁਖੀ ਛੈ ॥

कि चंद्रा मुखी छै ॥

ਕਿ ਸੂਰੰ ਪ੍ਰਭਾ ਛੈ ॥

कि सूरं प्रभा छै ॥

ਕਿ ਪਾਵਿਤ੍ਰਤਾ ਹੈ ॥

कि पावित्रता है ॥

ਕਿ ਪਰਮੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ॥੩੧੪॥

कि परमं प्रभा है ॥३१४॥

ਕਿ ਸਰਪੰ ਲਟੀ ਹੈ ॥

कि सरपं लटी है ॥

ਕਿ ਦੁਖੰ ਕਟੀ ਹੈ ॥

कि दुखं कटी है ॥

ਕਿ ਚੰਚਾਲਕਾ ਛੈ ॥

कि चंचालका छै ॥

ਕਿ ਚੰਦ੍ਰੰ ਪ੍ਰਭਾ ਛੈ ॥੩੧੫॥

कि चंद्रं प्रभा छै ॥३१५॥

ਕਿ ਬੁਧੰ ਧਰੀ ਹੈ ॥

कि बुधं धरी है ॥

ਕਿ ਕ੍ਰੁਧੰ ਹਰੀ ਹੈ ॥

कि क्रुधं हरी है ॥

ਕਿ ਛਤ੍ਰਾਲਕਾ ਛੈ ॥

कि छत्रालका छै ॥

ਕਿ ਬਿਜੰ ਛਟਾ ਹੈ ॥੩੧੬॥

कि बिजं छटा है ॥३१६॥

ਕਿ ਛਤ੍ਰਾਣਵੀ ਹੈ ॥

कि छत्राणवी है ॥

ਕਿ ਛਤ੍ਰੰਧਰੀ ਹੈ ॥

कि छत्रंधरी है ॥

ਕਿ ਛਤ੍ਰੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ॥

कि छत्रं प्रभा है ॥

ਕਿ ਛਤ੍ਰੰ ਛਟਾ ਹੈ ॥੩੧੭॥

कि छत्रं छटा है ॥३१७॥

ਕਿ ਬਾਨੰ ਦ੍ਰਿਗੀ ਹੈ ॥

कि बानं द्रिगी है ॥

ਨੇਤ੍ਰੰ ਮ੍ਰਿਗੀ ਹੈ ॥

नेत्रं म्रिगी है ॥

ਕਿ ਕਉਲਾ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ॥

कि कउला प्रभा है ॥

ਨਿਸੇਸਾਨਨੀ ਛੈ ॥੩੧੮॥

निसेसाननी छै ॥३१८॥

ਕਿ ਗੰਧ੍ਰਬਣੀ ਹੈ ॥

कि गंध्रबणी है ॥

ਕਿ ਬਿਦਿਆਧਰੀ ਛੈ ॥

कि बिदिआधरी छै ॥

ਕਿ ਬਾਸੰਤ ਨਾਰੀ ॥

कि बासंत नारी ॥

ਕਿ ਭੂਤੇਸ ਪਿਆਰੀ ॥੩੧੯॥

कि भूतेस पिआरी ॥३१९॥

ਕਿ ਜਾਦ੍ਵੇਸ ਨਾਰੀ ॥

कि जाद्वेस नारी ॥

ਕਿ ਪੰਚਾਲ ਬਾਰੀ ॥

कि पंचाल बारी ॥

ਕਿ ਹਿੰਡੋਲਕਾ ਛੈ ॥

कि हिंडोलका छै ॥

ਕਿ ਰਾਜਹ ਸਿਰੀ ਹੈ ॥੩੨੦॥

कि राजह सिरी है ॥३२०॥

ਕਿ ਸੋਵਰਣ ਪੁਤ੍ਰੀ ॥

कि सोवरण पुत्री ॥

ਕਿ ਆਕਾਸ ਉਤ੍ਰੀ ॥

कि आकास उत्री ॥

ਕਿ ਸ੍ਵਰਣੀ ਪ੍ਰਿਤਾ ਹੈ ॥

कि स्वरणी प्रिता है ॥

ਕਿ ਸੁਵ੍ਰਣੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ॥੩੨੧॥

कि सुव्रणं प्रभा है ॥३२१॥

ਕਿ ਪਦਮੰ ਦ੍ਰਿਗੀ ਹੈ ॥

कि पदमं द्रिगी है ॥

ਕਿ ਪਰਮੰ ਪ੍ਰਭੀ ਹੈ ॥

कि परमं प्रभी है ॥

ਕਿ ਬੀਰਾਬਰਾ ਹੈ ॥

कि बीराबरा है ॥

ਕਿ ਸਸਿ ਕੀ ਸੁਭਾ ਹੈ ॥੩੨੨॥

कि ससि की सुभा है ॥३२२॥

ਕਿ ਨਾਗੇਸਜਾ ਹੈ ॥

कि नागेसजा है ॥

ਨਾਗਨ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ॥

नागन प्रभा है ॥

ਕਿ ਨਲਨੰ ਦ੍ਰਿਗੀ ਹੈ ॥

कि नलनं द्रिगी है ॥

ਕਿ ਮਲਿਨੀ ਮ੍ਰਿਗੀ ਹੈ ॥੩੨੩॥

कि मलिनी म्रिगी है ॥३२३॥

ਕਿ ਅਮਿਤੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ॥

कि अमितं प्रभा है ॥

ਕਿ ਅਮਿਤੋਤਮਾ ਹੈ ॥

कि अमितोतमा है ॥

ਕਿ ਅਕਲੰਕ ਰੂਪੰ ॥

कि अकलंक रूपं ॥

ਕਿ ਸਭ ਜਗਤ ਭੂਪੰ ॥੩੨੪॥

कि सभ जगत भूपं ॥३२४॥

ਮੋਹਣੀ ਛੰਦ ॥

मोहणी छंद ॥

ਜੁਬਣਮਯ ਮੰਤੀ ਸੁ ਬਾਲੀ ॥

जुबणमय मंती सु बाली ॥

ਮੁਖ ਨੂਰੰ ਪੂਰੰ ਉਜਾਲੀ ॥

मुख नूरं पूरं उजाली ॥

ਮ੍ਰਿਗ ਨੈਣੀ ਬੈਣੀ ਕੋਕਿਲਾ ॥

म्रिग नैणी बैणी कोकिला ॥

ਸਸਿ ਆਭਾ ਸੋਭਾ ਚੰਚਲਾ ॥੩੨੫॥

ससि आभा सोभा चंचला ॥३२५॥

ਘਣਿ ਮੰਝੈ ਜੈ ਹੈ ਚੰਚਾਲੀ ॥

घणि मंझै जै है चंचाली ॥

ਮ੍ਰਿਦੁਹਾਸਾ ਨਾਸਾ ਖੰਕਾਲੀ ॥

म्रिदुहासा नासा खंकाली ॥

ਚਖੁ ਚਾਰੰ ਹਾਰੰ ਕੰਠਾਯੰ ॥

चखु चारं हारं कंठायं ॥

ਮ੍ਰਿਗ ਨੈਣੀ ਬੇਣੀ ਮੰਡਾਯੰ ॥੩੨੬॥

म्रिग नैणी बेणी मंडायं ॥३२६॥

ਗਜ ਗਾਮੰ ਬਾਮੰ ਸੁ ਗੈਣੀ ॥

गज गामं बामं सु गैणी ॥

ਮ੍ਰਿਦਹਾਸੰ ਬਾਸੰ ਬਿਧ ਬੈਣੀ ॥

म्रिदहासं बासं बिध बैणी ॥

ਚਖੁ ਚਾਰੰ ਹਾਰੰ ਨਿਰਮਲਾ ॥

चखु चारं हारं निरमला ॥

ਲਖਿ ਆਭਾ ਲਜੀ ਚੰਚਲਾ ॥੩੨੭॥

लखि आभा लजी चंचला ॥३२७॥

ਦ੍ਰਿੜ ਧਰਮਾ ਕਰਮਾ ਸੁਕਰਮੰ ॥

द्रिड़ धरमा करमा सुकरमं ॥

ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਸਰਤਾ ਜਾਣੁ ਧਰਮੰ ॥

दुख हरता सरता जाणु धरमं ॥

ਮੁਖ ਨੂਰੰ ਭੂਰੰ ਸੁ ਬਾਸਾ ॥

मुख नूरं भूरं सु बासा ॥

ਚਖੁ ਚਾਰੀ ਬਾਰੀ ਅੰਨਾਸਾ ॥੩੨੮॥

चखु चारी बारी अंनासा ॥३२८॥

ਚਖੁ ਚਾਰੰ ਬਾਰੰ ਚੰਚਾਲੀ ॥

चखु चारं बारं चंचाली ॥

ਸਤ ਧਰਮਾ ਕਰਮਾ ਸੰਚਾਲੀ ॥

सत धरमा करमा संचाली ॥

ਦੁਖ ਹਰਣੀ ਦਰਣੀ ਦੁਖ ਦ੍ਵੰਦੰ ॥

दुख हरणी दरणी दुख द्वंदं ॥

ਪ੍ਰਿਯਾ ਭਕਤਾ ਬਕਤਾ ਹਰਿ ਛੰਦੰ ॥੩੨੯॥

प्रिया भकता बकता हरि छंदं ॥३२९॥

ਰੰਭਾ ਉਰਬਸੀਆ ਘ੍ਰਿਤਾਚੀ ॥

र्मभा उरबसीआ घ्रिताची ॥

ਅਛੈ ਮੋਹਣੀ ਆਜੇ ਰਾਚੀ ॥

अछै मोहणी आजे राची ॥

ਲਖਿ ਸਰਬੰ ਗਰਬੰ ਪਰਹਾਰੀ ॥

लखि सरबं गरबं परहारी ॥

ਮੁਖਿ ਨੀਚੇ ਧਾਮੰ ਸਿਧਾਰੀ ॥੩੩੦॥

मुखि नीचे धामं सिधारी ॥३३०॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth